▒█▀▀▀█ █▀▀█ █▀▀▄ █▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▀▀█▀▀ █▀▀█ █▀▀▄ █▀▀ ░ ▒█▀▀█ █▀▀█ █▀▄▀█ 
░▀▀▀▄▄ █▄▄█ █░░█ █▄▄▀ ░▀▀▀▄▄ ░░█░░ █░░█ █░░█ █▀▀ ▄ ▒█░░░ █░░█ █░▀░█ 
▒█▄▄▄█ ▀░░▀ ▀▀▀░ ▀░▀▀ ▒█▄▄▄█ ░░▀░░ ▀▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀ █ ▒█▄▄█ ▀▀▀▀ ▀░░░▀ # We're looking for talented developers like you at  ͇らAÐRらTØNƐ.ㄈO௱ , send your CV to Me iniɘlɒИ-ʜƨoɿooﻼ :   arvindastanboo [at] gmail . com  !

مشخصات فنی سنگ مصنوعی صدر استون - دستاوردهای علمی و تحقیقاتی

مشخصات فنی سنگهای مصنوعی صدر استون و دستاوردهای علمی تحقیقاتی

قطعات بتنی هوشمند با فناوری نانو

به جرات میتوان گفت که آخرین دستاورد فناوری بتن، ساخت بتن های هوشمندی میباشد که در ساخت آنها از نانو مواد کمک گرفته شده است.از جمله بتن های هوشمند، بتن هایی هستند که در مقابل دریافت انرژی (نور)، قابلیت خود تمیزشوندگی،تصفیه آلودگی وضد باکتری را ایجاد مینماید.از مهمترین مزایای این بتن های هوشمند، که دارای خاصیت خود تمیزشوندگی و تصفیه آلودگی های خطرناک موجود در هوا میباشند پایداری و ثبات در مدت زمان طولانی (خاصیت آن در طول زمان از بین نمیرود)،غیر سمی بودن،قیمت مناسب آن در برابر دیگر راهکارهای کاهش آلودگی و یا خود تمیزشوندگی میباشد.شرکت نماسنگ صدر به عنوان اولین شرکت تولید کننده قطعات بتنی حاوی خاصیت خود تمیزشوندگی و تصفیه آلودگی با بومی سازی و کاربرد فناوری نانو در قطعات تولیدی خود، موفق به ساخت قطعاتی بتنی نموده است.که در چه نمای خارجی و چه در نمای داخلی ساختمان،قادرند در مقابل دزیافت نور،خاصیت خود تمیزشوندگی و تصفیه آلودگی را ایجاد نمایند.(قطعات تولیدی این شرکت بدون نیازبه استفاده از مواد شوینده ویا مواد تمیز کننده، فقط به ازای دریافت نور(نور خورشید یا نورهای مصنوعی با شدت کافی انواع آلودگی های آلی را از سطح خود تمیز نمایند.این خاصیت در صورت وجود رطوبت یا شستشو با آب به شکل کامل انجام میگردد همچنین از دیگر مزایای این قطعات تبدیل بسیاری از آلودگی ها و مواد مضر موجود در هوا به مواد غیر مضر میباشد اشاره نمود NOX,Sox,NH,CO کلرایدهایی آلی،آلئیدها،آلکان ها،آلکن ها،اِترها،کِتون ها،الکل ها،ترکیبات سیانیدی واِسترها) وتجزیه ،BTEX )از جمله این مواد مضر میتوان به آلودگی های آلی برخی از این ترکیبات در هوای آزاد بسیاری از شهرها ،بعنوان مواد بسیار سمی و خطرناک ،وجود داشته و برخی دیگر ،حاصل تجزیه مواد پلاستیکی و پلیمری در فضای داخلی ساختمان بوده نیز نام برده میشود.همانگونه که اشاره گردید مهمترین برتری قطعات تولیدی این شرکت ،پایداری خواص فوق در طول زمان بوده ،Sick Building و گاها از آنها به عنوان به گونه ای که در طی زمان،خاصیت خود را از دست نداده و نیاز به تجدید نمیباشند. همچنین این خاصیت در ازای دریافت نور، به کَرّات قابل تکرار بوده و از خاصیت آن نیز کم نمیشود.
مشخصات فنی سنگهای مصنوعی صدر استون
مشخصات و ویژگی های فنی سنگهای صدراستون طراحی و ساخت سنگهای شرکت صدراستون، بر سه اصل استوار میباشد
  • سبک بودن قطعات،بدین لحاظ از نوعی بتن سبک ویژه استفاده شده است
  • کیفیت سنگها از نظر خواص مکانیکی،فیزیکی و دوام در برابر شرایط اقلیمی
  • کیفیت ظاهری قطعات از نظر بافت سطحی و رنگ
 

بوده که مربوط به الزامات آجرهای بتنی میباشد (ASTM C55)استاندارد مرجع برای بررسی کیفیت این قطعات استاندارد

آمریکا قطعات بتنی را میتوان از نظر مقاومت فشاری و جذب آب به دو دسته اصلی تقسیم نمود، ASTM C55 براساس

الزامات استاندارد بوده N/mm2 7/20 ،و حداقل N/mm2 24میباشد، از نظر مقاومت فشاری باید دارای مقاومت میانگین

Grade N-II  و Grade N-I: دسته اول ،که شامل کمتر باشد kg/m3 240 میانگین جذب آب آن ها نیز از،(kg/m3 1680

و با توجه به رده جرم حجمی خشک (رده کمتر از بیشتر بوده N/mm2 3/17 بوده و از نظر مقاومت فشاری،باید میانگین

مقاومت آنها از Grade S-II و Grade S-I : دسته دوم نیز شامل کمتر نباشد.حداکثر میزان جذب آب این قطعات نیز با توجه

به جرم حجمی N/mm2 8/13  و حداقل مقاومت هریک از نمونه ها نیزاز بیشتر باشد. همچنین به طور کلی،میزان جمع

شدگی قطعات نیز نباید از 065/0 درصد تجاوز نماید kg/m3 288 نباید از شرکت نماسنگ صدر با تکیه بر دانش فنی و

سالها تجربه خود،توانایی تولید قطعات درهر دو رده مقاومتی را دارا میباشد.

براساس سفارش مشتری یا شرایط خاص تولید میگردد –II Grade N و Grade N-I بطور معمول تولید شده و رده

Grade S-II و Grade S-I که رده مقاومتی در جد جداول و نمودارهای زیر مشخصات قطعات تولیدی درهر دو رده ارائه

شده است.مشخصات طرح های نهایی و قابل توصیه برای اجر

جمع شدگی ناشی از تغییرات رطوبت
شناسه مخلوط جمع شدگی ناشی از خشک شدن
%
H1 49 %
N1 51 %
 
شناسه مخلوط جرم حجم خشک جذب آب،24 ساعته
Kg/m3 درصد وزنی Kg/m3
H1 138 11/5 156/5
N1 118 10/5 120/5
  مقاومت فشاری و خمشی
شناسه مخلوط Mm2 مقاومت فشاری Mm2 مقاومت خمشی
3روز 7روز 28 روز 28 روز
H1 - 23/0 24/5 2/5
N1 13/5 16/0 19/0 2/0
 
شناسه مخلوط جرم حجمی kg/m2 خشک مقاومت n/mm2فشاری Kg/m3جذب آب % ، جمع شدگی رده براساس استاندارد ASTM C55
H1 1380 24/5 156/5   49% Grade N-II    وGrade N-I
N1 1180 19/0 120/5 51% Grade S-II    وGrade S-I

پالایش آلودگی های محیطی و تبدیل مواد مضر به غیر مضر توسط سنگهای مصنوعی صدر استون

خاصیت خود تمیزشوندگی در سنگهای مصنوعی صدر استون

سنگ های تولیدی این شرکت دارای خاصیت خود تمیزشوندگی میباشد. تکنولوژی بکار رفته در این سنگ ها مانع از چسبیدن آلودگی ها و مواد آلی به سطوح این سنگ ها شده و ازاین رو در فضاهای بیرونی با بارش باران و تابش نور خورشید و در فضاهای داخلی از طریق شست و شو با آب تمیز میشوند.

خود تمیز شوندگی و پالایش آلودگی های محیطی توسط سنگهای مصنوعی و قطعات بتنی هوشمند

خود تمیز شوندگی و پالایش آلودگی های محیطی توسط سنگهای مصنوعی و قطعات بتنی هوشمند